Przetwarzanie danych osobowych

W dniu 25.05.2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Twój Prawnik we własnym imieniu przetwarza dane na podstawie otrzymanej zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a. RODO w następujących celach:

 • dla wypełnienia obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO;
 • zatrudnienia na podstawie Kodeksu Pracy;
 • wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO;
 • prowadzenia korespondencji własnej;
 • wykonywania czynności wynikających z zawartych umów.

W trakcie przetwarzania danych i w zależności od celów przetwarzania odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcy usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku korespondencji, komunikacji, usług pocztowych, archiwizacji/niszczenia dokumentów – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcami mogą być również organy państwowe (np. komornicy, sądy, prokuratura) na podstawie przepisów prawa – kancelarie prawne.

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Kancelaria Twój Prawnik. Kancelaria będzie przetwarzać dane w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Kancelarię. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny. Podstawą prawną ich przetwarzania może być lub mogą być:

 • zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona wola na przetwarzanie danych – wskazana w art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
 • wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy lub podjęcia na wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w art. 6 ust. 1 li. b) RODO;
 • wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • uzasadnione wymogi Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane nie są przekazywane do podmiotu przetwarzającego, znajdującego się w państwie trzecim, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Kancelaria będzie przetwarzać pozyskane dane w następujących celach:

 • w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku można cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że kancelaria nie będzie mogła przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie;
 • w celu przygotowania umowy na produkt lub usługę, analizy możliwości jej zawarcia, oceny ryzyka związanego z jej zawarciem , wykonaniem , realizacji dyspozycji z niej wynikających oraz zawarcia umów towarzyszących ;
 • w celu przestrzegania przez Kancelarię przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przepisów podatkowych na podstawie wymogów ustawowych, przepisów wynikających z obowiązującego stanu prawnego;
 • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zwartej umowy w celu marketingu produktów i usług Kancelarii w okresie obowiązywania umowy, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora;
 • w celu obsługi zapytań skierowanych do Kancelarii w trybie elektronicznym – na podstawie wymogów kontraktowych lub uzasadnionych wymogów Administratora, w zależności od przedmiotu zapytania; w celu zabezpieczenia wykonania zawartej z Kancelarią umowy. Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Pozyskane od Państwa dane osobowe nie mogą być udostępniane innym podmiotom, poza koniecznymi ze względu na wykonywaną umowę.
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych obowiązuje prawo do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów Administratora oraz przenoszenia danych osobowych. W przypadku udostępnienia Kancelarii danych osobowych pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, należy poinformować te osoby o:

 1. zakresie przekazanych danych osobowych dotyczących tych osób;
 2. tym, że Kancelaria jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej;
 3. tym, od kogo Kancelaria pozyskała ich dane

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
  Można skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych, które są przetwarzane. Przy udostępnieniu danych poinformujemy również o tym kto jest administratorem danych, w jakim celu oraz przez jaki okres dane będą przechowywane.
 2. Prawo do sprostowania i uzupełniania danych (art. 16 RODO)
  W każdej chwili można skorzystać z prawa sprostowania nieaktualnych danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych.
 3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
  Można skorzystać z prawa żądania usunięcia danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych przez RODO, np. dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane.
 4. Prawo do ograniczenia danych (art. 18 RODO)
  Można skorzystać z prawa do ograniczenia danych w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych; przetwarzania niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; gdy dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 5. Prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO)
  Jeżeli Administrator przetwarza dane na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, można otrzymać dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu oraz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 6. Prawo zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO)
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, zwłaszcza z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Należy jednak pamiętać, że nie można skorzystać z tego uprawnienia jeżeli Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, lub też Administrator przedstawi i wykaże, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wnioski w sprawie skorzystania z przysługujących praw prosimy kierować na:

Przekazany Kancelarii adres e-mail i numer telefonu zostanie wykorzystany:

 1. w celu skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą, w związku z wyrażoną przez tę osobę chęcią kontaktu – podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO;
 2. przesłania wiadomości sms potwierdzającej wpłynięcie zgłoszenia z prośbą o kontakt – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO;
 3. dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO).

Dodatkowo przetwarzamy formularz oraz url formularza, w którym podali Państwo swój numer telefonu, co jest konsekwencją technicznego działania serwisu internetowego. Państwa dane będą przekazywane podmiotom, które w ramach współpracy na podstawie umów w imieniu i na zlecenie Kancelarii wspomagają działanie strony internetowej. Dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zamówionego kontaktu oraz w okresie niezbędnym dla dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Przysługuje prawo dostępu do danych, do przenoszenia, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do złożenia skargi do organu nadzoru. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Realizacja tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek.

Kancelaria w imieniu własnym i Administratorów danych przetwarza dane w procesie realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f. z uwagi na niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora; zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c. dla wypełnienia obowiązku prawnego Administratora oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b. dla wykonania umowy, którą jest umowa zawarta z Administratorem.

Kancelaria we własnym imieniu przetwarza dane na podstawie otrzymanej zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a., dla wypełnienia obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c oraz dla w celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z (art. 6 ust.1 lit. f.).