Etapy prowadzenia sprawy

Przekazanie dokumentów do sprawy

Jakich dokumentów potrzebujemy?

 • Umowy o kredyt hipoteczny.
 • Regulaminu – jeżeli był załączony do umowy (często nazywany „Ogólnymi Warunkami Umowy”, „Częścią Ogólną Umowy” ) wraz z późniejszymi zmianami.
 • Wszystkich aneksów do umowy ( zwiększających kwotę kredytu, zmieniających walutę spłat).
 • Informacji o wysokości transz kredytu (w PLN) oraz o dacie wypłaty każdej z transz.
 • Informacji dotyczącej rat kredytu: wysokość każdej raty, termin płatności, zastosowane oprocentowanie, historia wpłat.

Analiza umowy kredytowej.
Analiza umowy kredytowej we franku szwajcarskim ma na celu ustalenie:

 • rodzaju kredytu: indeksowany czy denominowany,
 • rodzaju instrumentu finansowego: kredyt czy pożyczka,
 • czy umowa została zawarta przez konsumenta,
 • czy umowa zawiera postanowienia uznawane za abuzywne bądź nieważne.

Na tym etapie sprawdzamy zgodność umowy z przepisami kodeksu cywilnego. Umowy przedstawiane konsumentom przez banki naruszały art. 385 §3 k.c., gdyż były narzucane jednostronnie. Większość umów kredytów waloryzowanych do walut to umowy tzw. nienazwane. Nie spełniają one przepisów dla umów kredytowych zawartych w kodeksie cywilnym czy prawie bankowym. Naruszają one przepisy prawa, zwłaszcza prawa cywilnego, bankowego i dewizowego. Naruszają zasadę walutowości i nominalizmu i nie zawierają tzw. essentialia negotii umowy.

Po dokonaniu analizy przedstawimy pisemną informację na temat:

 • istnienia lub braku klauzul abuzywnych (nieuczciwych) w umowie oraz istnienia lub braku podstaw do stwierdzenia nieważności umowy, ew. dochodzenia tzw. nadpłat (tzw. odfrankowienia umowy);
 • strategii procesowej w odniesieniu do konkretnej umowy;
 • możliwych skutków zastosowania strategii procesowej kancelarii, w tym skutków nieważności umowy;
 • informację na temat tzw. technicznego przygotowania się do złożenia pozwu – na temat czynności i dokumentów, które należy przygotować, aby złożyć pozew (w tym wzór wezwania do zapłaty oraz ew. oświadczenia o uchyleniu się od skutków błędu w zakresie całkowitego kosztu kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, oraz ew. oświadczenia o wystąpieniu z pozwu grupowego);
 • wynagrodzenia kancelarii, kosztów postępowania.