Zwrot kosztów leczenia

Koszty leczenia – dotyczy zwrotu poniesionego zarówno w przypadku korzystania z publicznej służby zdrowia, jak i prywatnej.

Celem jest uzyskanie zwrotu kosztów leczenia w wyniku wypadku na zasadach tzw. pełnej kompensacji szkody. Oznacza to, że poszkodowany powinien uzyskać pełen zwrot kwoty poniesionej z tytułu szkody /art. 444 § 1 k.c. – w przypadku uszkodzenia ciała bądź wywołania rozstroju zdrowia, poszkodowany może żądać naprawienia szkody poprzez zwrot kosztów leczenia bądź wyłożenie nań niezbędnej sumy z góry.

Wydatki, które są możliwe do dochodzenia:

  • konsultacje lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne, opieka pielęgniarska,
  • zakup leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego i ortopedycznego,
  • zakup samochodu dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych, jeśli poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • koszty specjalnej diety zaleconej przez lekarza,
  • koszty dojazdów do szpitala, lekarzy specjalistów, placówek rehabilitacyjnych.