Wypadek przy pracy/w rolnictwie

Wykonywanie zawodu może nieść ze sobą ryzyko urazu, a nawet śmierci. Na wypadek przy pracy narażone są jednak szczególnie niektóre zawody – operatorzy maszyn, pracujący na wysokościach, pracujący z niebezpiecznymi substancjami i środkami, rolnicy.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy
W powyższych przypadkach osobom poszkodowanym w przysługuje prawo do świadczeń z ZUS lub KRUS, a osobom z nimi współpracującym również ubezpieczenia OC pracodawcy/ lub OC rolnika.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie
Wypadki w rolnictwie obejmują również takie przypadki, gdy rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym albo osoba pracująca gospodarstwie rolnym wyrządzą szkodę osobie trzeciej. W takim przypadku osoba poszkodowana powinna ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika.

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 167 z 2009 r., poz. 1322) wskazuje, jakie zdarzenie jest wypadkiem przy pracy – za takowe uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jeśli wypadek bądź wypadki nastąpiły z winy pracodawcy, jest on zobowiązany do naprawienia szkody.

Obowiązkiem pracownika jest zgłoszenie każdego wypadku w pracy. Odszkodowania za wypadek w pracy wypłacane są przez ZUS, ale możliwe jest uzyskanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę od pracodawcy i zwrot wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji.