Wypadek komunikacyjny

Prawo do odszkodowania powypadkowego należy się osobie poszkodowanej nawet w przypadku, gdy nie miała ona zapiętych pasów bezpieczeństwa/założonego kasku. Prawo do rekompensaty przysługuje temu, kto nie ponosi wyłącznej winy za wypadek (nawet jeżeli znajdował się w stanie nietrzeźwości, wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym, itp.). Kluczowym kryterium w ubieganiu się o rekompensatę jest kwestia wyłącznej winy.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) nakłada na każdego właściciela pojazdu mechanicznego obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC. Polisa OC przenosi odpowiedzialność za wypłatę świadczeń odszkodowawczych na firmę ubezpieczeniową. Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC zapewnia uzyskanie rekompensaty osobom poszkodowanym, a sprawców chroni przed niewypłacalnością.

Odszkodowanie przysługuje:

  • osobie poszkodowanej w wypadku, z wyjątkiem osób ponoszących wyłączną winę za zdarzenie (kierowcy niebędącemu sprawcą, pasażerom, pasażerom sprawcy, pieszym, rowerzystom itp.),
  • rodzinie poszkodowanego, który w wyniku wypadku poniósł śmierć,
  • poszkodowanemu również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia bądź nie posiadał ważnej polisy OC (wówczas o rekompensatę należy wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego).

Termin ogólny przedawnienia w ubieganiu się o roszczenia odszkodowawcze wynosi trzy lata (art. 442[1] § 1 kodeksu cywilnego). Czas liczony jest od chwili, w której poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Uszczerbek na zdrowiu może wystąpić po upływie pewnego czasu od samego zdarzenia – okres trzech lat liczony jest od momentu zdiagnozowania uszczerbku. Jeżeli sprawca wypadku komunikacyjnego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, okres przedawnienia wynosi aż 20 lat od daty popełnienia przestępstwa.

Rodzaje roszczeń:

  • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • zwrot kosztów związanych z wypadkiem komunikacyjnym,
  • renta (uzupełniająca, kapitalizacji, na zwiększone potrzeby),
  • zwrot utraconych zarobków (w przypadku krótszych okresów niepełnosprawności).