Upadłość przedsiębiorstwa

W społeczeństwie funkcjonuje negatywne postrzeganie niewypłacalności i upadłości. Wynika to z przekonania, że powstają one niejednokrotnie w wyniku świadomego działania, które jest jednocześnie negatywnie oceniane pod względem etycznym.

Upadłość – będąca skutkiem niewypłacalności – to prawne narzędzie zakończenia nieudanego przedsięwzięcia biznesowego. Obowiązek ogłoszenia dotyczy podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą (bez względu na formę prawną), które wg przepisów prawa upadłościowego mają taki obowiązek.

Upadłość – prowadzona jako postępowanie sądowe – oznacza w konsekwencji przejęcie zarządu nad majątkiem niewypłacalnego przedsiębiorcy przez syndyka. Celem postępowania upadłościowego jest sprzedaż majątku dłużnika i przeznaczenie na zaspokojenie wierzycieli.

Zakres naszych usług:

 • badanie kondycji spółek, a także przedsiębiorców będących osobami fizycznymi –zdiagnozowania przesłanek niewypłacalności i powstania obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • opracowanie planu działania pozwalającego wprowadzić przedsiębiorstwo w upadłość (w warunkach zapewniających członkom jej zarządu ochronę przed próbami przeniesienia na nich odpowiedzialności za długi spółki, a także przed odpowiedzialnością karną – dotyczy spółek prawa handlowego),
 • pomoc prawna przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym także wniosku o likwidację (tzw. pre-pack),
 • przygotowywanie w postępowaniu upadłościowym wniosków, dokumentów, monitorowanie czynności syndyka, biegłych powołanych do wyceny majątku, reprezentowanie dłużnika w postępowaniu upadłościowym,
 • pomoc, przygotowanie propozycji układu w toku postępowania upadłościowego,
 • oddłużania jednoosobowych przedsiębiorców po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego,
 • obrona dłużnika przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym przez wierzyciela,
 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym dłużnika, w tym sporządzanie zgłoszeń wierzytelności, wnoszenie sprzeciwów do listy wierzytelności, zażaleń, monitorowanie czynności sądu, syndyka, biegłych sądowych wyceniających majątek,
 • obsługa prawna syndyków,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego.