Upadłość konsumenta

Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie osób nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym byłych przedsiębiorców – upadłość konsumencka przedsiębiorcy jest opisana jest w kolejnym punkcie).

Długi, niezależnie od tego, jaki podmiot jest wierzycielem, nie znikną i problem nie rozwiąże się sam. Sytuacja taka może zakończyć się egzekucją komorniczą, zlicytowaniem majątku. Polskie prawo pozwala rozwiązać problem i uwolnić się od zadłużenia – wystarczy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka prowadzona jest jako postępowanie sądowe. To procedura oddłużeniowa, którą poprzedza likwidacja majątku upadłego, umożliwiająca choćby częściowe zaspokojenie roszczeń wierzycieli. W szczególnych przypadkach sąd może wydać postanowienie o umorzeniu długów bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla tych konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), którzy nie są w stanie poradzić sobie ze spłatą zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. W toku postępowania upadłościowego sąd ustala plan spłaty zaległości, biorąc pod uwagę aktualne dochody dłużnika i stan majątku.

Nasza usługa ma pomóc uzyskać upadłość. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie analizy sytuacji dłużnika, ustalenie stanu prawnego, przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Zapewniamy opiekę prawną przez cały okres postępowania upadłościowego.

Warunki, które muszą być spełnione aby sąd ogłosił upadłość:

  • centrum spraw życiowych dłużnika (miejsce stałego pobytu i zamieszkania) musi znajdować się w Polsce,
  • dłużnik nie może prowadzić działalności gospodarczej (nigdy nie był lub przestał być przedsiębiorcą na co najmniej 1 rok przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką),
  • dłużnik jest niewypłacalny, czyli trwale niezdolny do spłaty swoich zobowiązań finansowych,
  • dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie ani przez rażące niedbalstwo (tzn. dochował podstawowych standardów zachowania, stosowanych w przypadku zaciągania zobowiązań pieniężnych i zarządzania własnymi finansami),
  • wobec dłużnika nie toczyło się w ciągu 10 lat przed złożeniem bieżącego wniosku żadne konsumenckie postępowanie upadłościowe ani sąd nie orzekł, iż dłużnik dokonywał czynności, które miały na celu pokrzywdzenie wierzycieli (np. darowizn nieruchomości osobom bliskim w celu uniknięcia sprzedaży ich na poczet zaległych płatności),
  • w ciągu 10 lat przed złożeniem bieżącego wniosku dłużnikowi nie zostały umorzone żadne zobowiązania w ramach upadłości konsumenckiej (wyjątkiem jest sytuacja, gdy przeprowadzenie postępowania upadłościowego wynika ze względów humanitarnych albo względów słuszności).

Skutkiem ogłoszenia upadłości dla konsumenta jest przekazanie nadzoru nad majątkiem, dochodami syndykowi. Środki pieniężne na rachunku bankowym są chronione do kwoty 1350 zł, nadwyżki ponad tę kwotę są gromadzone przez syndyka na spłaty należności wierzycielom. Inny majątek – nieruchomości (dom, mieszkanie, działka budowlana itp.), pojazdy mechaniczne, wierzytelności, lokaty, papiery wartościowe, ruchomości o wartości handlowej również podlegają nadzorowi syndyka i mogą być przeznaczone na sprzedaż.

W momencie ogłoszenia upadłości dłużnik przestaje swobodnie rozporządzać posiadanym majątkiem, dochodami, nie może zawierać żadnych umów konsumenckich (ratalnych, kredytowych) – każdorazowo wymagana jest zgoda syndyka. Dłużnik ma obowiązek informowania syndyka o zmianie miejsca pracy i wysokości osiąganych dochodów.

Procedura ogłoszenia upadłości przewiduje ustalenie planu spłaty długów wobec wierzycieli. (chyba że występują warunki nieustalania takiego planu). Za stworzenie takiego planu jest odpowiedzialny syndyk, który ustala go w oparciu o informacje co do kwot długu oraz bieżącego stanu finansów dłużnika (dochody, posiadany majątek). Plan jest przedstawiany sądowi, który go zatwierdza, i od tego momentu dłużnik ma 3 lata (36 miesięcy) na spłatę długów zgodnie z zatwierdzonym planem. (Stan prawny obowiązujący do 20.03.2020 r.).