Szkoda na osobie

Odszkodowanie można uzyskać za uszkodzenia ciała powstałe wskutek poślizgnięcia na zabłoconym lub oblodzonym i nieodśnieżonym chodniku bądź przystanku komunikacji miejskiej, na schodach prowadzących do instytucji publicznych, miejsca pracy, galeriach handlowych, parkingach i podobnych miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszego.

Jeżeli na skutek niedopełnienia obowiązków przez właściciela lub zarządcę nieruchomości doszło do złamania, skręcenia, zwichnięcia kończyny lub innych obrażeń, można ubiegać się o odszkodowanie.

Doznanie obrażeń ciała w wyniku wypadku drogowego, w transporcie miejskim, kolejowym, lotniczym, w rolnictwie, w hipermarkecie, sklepie, na stoku, na śliskim, oblodzonym lub nierównym chodniku stwarza możliwość uzyskania kwoty zadośćuczynienia, kompensującej krzywdę, adekwatnej do rozmiaru poniesionej szkody.

Nasz zleceniodawca zawsze objęty jest indywidualną, profesjonalną pomocą prawną.

W przypadku gdy dziecko uległo wpadkowi, nawet jeśli to ono spowodowało zdarzenie i nie ukończyło 13. roku życia, jest możliwe uzyskanie należnego świadczenia.

Leczenie powstałych skutków wypadku i koszty z tym związane stwarzają możliwość uzyskania zwrotu w pełnej wysokości.

Poszkodowany, który doznał szkody osobowej lub majątkowej z winy osoby trzeciej może dochodzić:

  • zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne oraz krzywdę psychiczną,
  • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, a także opieki pielęgniarskiej lub wykonywanej przez osoby bliskie,
  • zwrotu kosztów uszkodzonych lub zniszczonych rzeczy osobistych,
  • zwrotu kosztów dojazdów do szpitali i placówek medycznych,
  • zwrotu zarobków utraconych podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim,
  • renty uzupełniającej z tytułu utraconych dochodów lub zwiększonych potrzeb wynikających z trwałego pogorszenia stanu zdrowia.