Prawo spółek, obsługa przedsiębiorstw

Zagadnienia

  • Pomoc prawna w zakresie prawa spółek i szeroko rozumianego prawa korporacyjnego – funkcjonowanie spółki prawa, powstawania spółki, jej funkcjonowanie, przekształcania przedsiębiorstw jak i zakończenia działalności spółki,
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do założenia spółki oraz jej rejestracji – zarówno tradycyjnie, jak i online (dokumenty, umowy, oświadczenia, uchwały),
  • przygotowanie dokumentów w toku funkcjonowania spółki – uchwał i protokołów oraz rejestracja stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS, obsługa prawna w zakresie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • pomoc prawna w zakresie obsługi transakcji- przygotowanie do zawarcia umowy przez spółkę, przygotowanie planu działania, konsultacje przed podjęciem ważnych dla firmy decyzji i w toku bieżącej działalności,
  • przekształcenia, połączeń spółek prawa handlowego, obsługa prawna w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów oraz rejestracja zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS, fuzje, przejęcia spółek,
  • rozwiązywania sporów w ramach spółki, likwidacja spółki, postępowania likwidacyjnego (w tym jako likwidator), wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców KRS,
  • sukcesja majątku spółki, ochrona majątku spółki i zarządu przed ewentualnymi wierzycielami.