Prawo cywilne – zagadnienia ogólne

Zagadnienia

  • Ustalenie istnienia stosunku prawnego. Opiniowanie i sporządzanie umów.
  • Pozwy o zapłatę w postępowaniu zwykłym, upominawczym, nakazowym, uproszczonym. Sprzeciw od nakazu zapłaty. Zarzuty od nakazu zapłaty.
  • Ochrona własności nieruchomości, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw.
  • Bezpodstawne wzbogacenie, zadośćuczynienie, wykonanie i niewykonanie umów sprzedaży, dostawy, agencyjnej, o dzieło, o roboty budowlane, umowy darowizny, czy najmu lub dzierżawy
  • Pisma procesowe – przedsądowe: wezwania do zapłaty, wezwania do wykonania zobowiązania, rozpoczynające postępowanie sądowe: pozwy, wnioski, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, pisma w toku postępowania sądowego: wnioski, zażalenia, odwołania, wszelkie pisma urzędowe.
  • Zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.