Informacje ogólne

Umowy o kredyt we frankach szwajcarskich od lat stanowią kość niezgody pomiędzy kredytobiorcami a bankami, sytuacja tych pierwszych jest jednak o tyle trudniejsza, że gdy chcą uwolnić się od niekorzystnej umowy, to konieczna jest droga sądowa.

Gdy już decyzja o podjęciu zdecydowanych działań zapadnie, pojawiają się kolejne pytania: mianowicie, z jakim roszczeniem kredytobiorca ma wystąpić – o odfrankowienie zawartej umowy czy jej unieważnienie oraz w którym momencie, tj. w trakcie trwania umowy czy już po całkowitej spłacie kredytu.

W trakcie wykonywania umowy kredytowej, a więc wówczas, gdy kredyt jest nadal spłacany, kredytobiorca może wystąpić do sądu o unieważnienie zawartej umowy lub jej odfrankowienie. Roszczenie, z jakim można przeciwko bankowi wystąpić, determinowane bowiem jest treścią zawartej umowy.

W przypadku umów frankowych roszczenia te opierają się zwykle na kwestionowaniu zapisów zawartych w umowie, ponieważ praktycznie każda umowa zawiera postanowienia uznawane za niedozwolone. Jednak to, w jaki sposób zostaną one ocenione, zależy tak naprawdę od poglądów sądu rozpoznającego sprawę. Dlatego zasadnym w sprawach frankowych jest występowanie z roszczeniem ewentualnym, a więc w pierwszej kolejności kredytobiorca powinien żądać unieważnienia zawartej umowy, gdyż jest to roszczenie dalej idące, a w razie gdy sąd nie znajdzie podstaw do unieważnienia, wówczas wnieść należy o odfrankowienie umowy.

W sytuacji jednak, gdy nie jesteś zainteresowany unieważnieniem, twoje powództwo powinno ograniczać się tylko do odfrankowienia, czyli usunięcia z umowy klauzul walutowych.

Odfrankowienie umowy kredytowej ma ten skutek, że z umowy zostają usunięte klauzule odnoszące się do waluty obcej, kredyt staje się więc kredytem złotówkowym oprocentowanym stawką LIBOR.

Kolejne raty kredytu zostają wyliczone z pominięciem owych zapisów, więc są znacznie niższe, zaś bank zobowiązany jest zwrócić kredytobiorcy kwotę, która została przekazana na skutek stosowania przez bank owych niedozwolonych zapisów. Po odfrankowieniu umowa kredytowa jest nadal wykonywana, ale kredytobiorca płaci niższe miesięczne raty.

Unieważnienie powoduje natomiast, że zawarta umowa traktowana jest jak nigdy nie zawarta, czyli na skutek unieważnienia kredytobiorca musi do banku zwrócić całą otrzymaną od banku kwotę kredytu, natomiast bank oddać musi kredytobiorcy to wszystko, co od niego pobrał w związku z zawartą umową kredytową, czyli uiszczone raty wraz z odsetkami, prowizję, składkę z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i wszelkie inne opłaty związane z kredytem, które poniósł kredytobiorca.

Unieważnienie powoduje, że taka umowa zostaje usunięta z obrotu. Niezależnie jednakże, z jakim żądaniem przeciwko bankowi wystąpisz w trakcie trwania umowy, pamiętaj, że nadal jesteś zobowiązany do spłaty kredytu na dotychczasowych warunkach. Zmiana wykonywania umowy kredytowej nastąpi dopiero w momencie, gdy w twojej sprawie zapadnie dla ciebie korzystny wyrok i gdy stanie się on prawomocny.

W sytuacji, gdy z pozwem przeciwko bankowi decydujesz się wystąpić już po spłacie kredytu, twoje roszczenie dotyczyć może tylko unieważnienia zawartej umowy.